Všeobecné podmienky prenájmu motocyklov značky Ducati na skúšobnú a testovaciu jazdu na rýchlostnej dráhe v areáli Automotodrómu Orechová Potôň

Všeobecné podmienky

prenájmu motocyklov značky Ducati na skúšobnú a testovaciu jazdu na rýchlostnej dráhe v areáli Automotodrómu Orechová Potôň

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Prenajímateľ MOTO-LG, s.r.o., so sídlom: Drevená 930/5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 927 577, je podnikateľom zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1076/S, ktorý ako autorizovaný predajca a servis motocyklov Ducati vykonáva podnikateľskú činnosť aj v oblasti prenájmu a výpožičky motocyklov značky Ducati, a to vo vlastnom mene, na vlastný účet, na svoje vlastné podnikateľské riziko.

2. Prenajímateľ a nájomca (zmluvné strany) uzatvárajú medzi sebou písomnú zmluvu o prenájme motocykla značky Ducati na skúšobnú a testovaciu jazdu na rýchlostnej dráhe v areáli Automotodrómu Orechová Potôň (ďalej len „zmluva o prenájme“), na obsahu ktorej sa týmto zmluvné strany dohodli.

3. Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky individuálne zmluvy o prenájme uzatvorené medzi autorizovaným predajcom ako prenajímateľom a zákazníkom ako nájomcom pri prenájme motocyklov značky Ducati na skúšobnú a testovaciu jazdu na rýchlostnej dráhe v areáli Automotodrómu Orechová Potôň (ďalej len „rýchlostná dráha Slovakia ring“), ktorý je v oprávnenom užívaní spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom: Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 44 407 793, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 50310/T.

4. Inkorporované aktuálne všeobecné podmienky obsahovo tvoria neoddeliteľnú súčasť individuálnej zmluvy o prenájme uzatváranej medzi autorizovaným predajcom ako prenajímateľom a zákazníkom ako nájomcom pri prenájme motocyklov značky Ducati na skúšobnú a testovaciu jazdu na rýchlostnej dráhe Slovakia ring.

Čl. 2 Predmet zmluvy a predmet zapožičania

1. Predmetom zmluvy o prenájme je prenechanie predmetu prenájmu na dobu stanovenú v zmluve o prenájme prenajímateľom nájomcovi na dočasné odplatné užívanie na rýchlostnej dráhe Slovakia ring a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

2. Predmetom prenájmu je motocykel bližšie špecifikovaný v individuálnej zmluve o prenájme, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné podmienky.

Čl. 3 Účel zapožičania

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet prenájmu len na rýchlostnej dráhe Slovakia ring.

2. Nájomca je povinný užívať predmet prenájmu spôsobom obvyklým pre užívanie rovnakého alebo podobného druhu a typu motocykla, s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s jeho technickým určením, návodom na obsluhu, technickými normami.

Čl. 4 Kaucia

1. Pri podpise zmluvy o prenájme a pred prevzatím predmetu prenájmu do užívania je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi kauciu vo výške 1000,00 € (slovom jedentisíc eur). Kaucia je splatná v hotovosti alebo blokáciou na platobnej karte nájomcu prostredníctvom platobného terminálu prenajímateľa. Prenajímateľ nie je povinný odovzdať predmet prenájmu nájomcovi do užívania, kým je nájomca v omeškaní s úhradou kaucie.

2. Kaucia do budúcnosti vo vzťahu k predmetu prenájmu slúži na zabezpečenie a následné uspokojenie pohľadávok/nárokov prenajímateľa na náhradu škody (skutočnej škody, ušlého zisku), spôsobenej na predmete prenájmu/v súvislosti s predmetom prenájmu, na zaplatenie poplatkov, zmluvných pokút, úrokov z omeškania, na akékoľvek súčasné a budúce splatné peňažné pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe zmluvy o prenájme a/alebo v akejkoľvek súvislosti s výkonom práv a/alebo plnením povinností podľa zmluvy o prenájme.

3. Kaucia bude vrátená nájomcovi bez zbytočného odkladu po ukončení prenájmu osobne v hotovosti, alebo zrušením blokácie na platobnej karte nájomcu, ak bude predmet prenájmu odovzdaný v súlade so zmluvou o prenájme a budú súčasne uspokojené všetky splatné peňažné pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi.

4. Prenajímateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoje splatné peňažné pohľadávky voči nájomcovi. Vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pričom zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Čl. 5 Nájomné

1. Výška nájomného je stanovená sumou 50,00 € (slovom päťdesiat eur) za jednu skúšobnú a testovaciu jazdu v trvaní 20 minút (slovom dvadsať minút).

2. Výška nájomného je stanovená vrátane DPH. V stanovenej výške nájomného je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike účtovaná/zahrnutá DPH. Prenajímateľ je platiteľom DPH. Zmluvné strany sú povinné okamžite si navzájom písomne oznamovať akékoľvek zmeny týkajúce sa ich postavenia ako platiteľov DPH.

3. Nájomné je splatné vopred, v mene EUR, v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa.

Čl. 6 Prenechanie predmetu prenájmu na užívanie

1.Zmluva o prenájme je uzatvorená na dobu určitú, uvedenú v individuálnej zmluve o prenájme. Potvrdením o odovzdaní predmetu prenájmu nájomcovi prenajímateľom a jeho prevzatí nájomcom od prenajímateľa je zmluva o prenájme.

2. Nájomca je povinný vrátiť predmet prenájmu prenajímateľovi po uplynutí dohodnutej doby prenájmu a/alebo v prípade ukončenia nájmu iným spôsobom ako uplynutím dohodnutej doby, riadne a včas, a v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal, s prihliadnutím na bežné/obvyklé opotrebovanie. Akékoľvek nadmerné opotrebenie a poškodenie predmetu prenájmu prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi daňovým dokladom ako náhradu škody.

3. Po ukončení prenájmu je prenajímateľ povinný prevziať predmet prenájmu od nájomcu riadne a včas. Potvrdením o odovzdaní predmetu prenájmu prenajímateľovi nájomcom a jeho prevzatí prenajímateľom od nájomcu je potvrdenie o odovzdania motocykla.

Čl. 7 Zodpovednosť za škody a vady

1. Nájomca zodpovedá za všetky škody, vady a poškodenia nad rámec bežného opotrebenia, ktoré vznikli na predmete prenájmu počas doby zapožičania z dôvodu akejkoľvek škodovej udalosti.

2. Prenajímateľ je povinný v potvrdení o odovzdaní predmetu prenájmu uviesť vady, ktoré zistil na predmete prenájmu pri ohliadke počas preberania predmetu prenájmu od nájomcu.

3. Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi všetky náklady vynaložené na odstránenie vád zistených v súlade s predchádzajúcim bodom. Nájomca je rovnako podľa tohto bodu povinný nahradiť prenajímateľovi všetky náklady vynaložené na odstránenie skrytých vád, ktoré preukázateľne vznikli v súvislosti s vadami zistenými v súlade s predchádzajúcim bodom.

4. Prenajímateľ nezodpovedá za osobné a materiálne škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú nájomcovi alebo tretím osobám počas celej doby užívania predmetu prenájmu.

Čl. 8 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet prenájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie vrátane všetkého príslušenstva potrebného na užívaniu predmetu prenájmu.

2. Nájomca je povinný udržiavať predmet prenájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný prenajímateľom, t.j. v prevádzkyschopnom stave, užívať predmet prenájmu len spôsobom stanoveným jeho výrobcom, v súlade s návodom na obsluhu, technickými podmienkami prevádzky, dodržiavať bezpečnostné pravidlá stanovené jeho výrobcom, ako aj bezpečnostné pravidlá vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, užívať predmet prenájmu spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a jeho obvyklému alebo dohodnutému účelu a spôsobu užívania a tiež vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby na predmete prenájmu nevznikla škoda a ani nehrozil jej vznik, aby nedochádzalo alebo nehrozilo poškodenie, strata, odcudzenie, nadmerné opotrebovanie alebo zničenie predmetu prenájmu, a aby neboli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu predmetu prenájmu.

3. Nájomca je povinný s predmetom prenájmu zaobchádzať s odbornou starostlivosťou, je najmä povinný pred použitím predmetu prenájmu skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík.

4. Nájomca je povinný využívať predmet prenájmu výlučne na účel, na ktorý je technicky určený.

5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet prenájmu do ďalšieho odplatného užívania a/ani do bezodplatného užívania ani umožniť užívanie predmetu prenájmu tretím osobám iným nepomenovaným spôsobom.

6. Nájomca je povinní počas užívania predmetu prenájmu dodržiavať prevádzkové a bezpečnostné pravidlá platné na rýchlostnej dráhe Slovakia ring.

7. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, ktorá je potrebná a nevyhnutná na splnenie záväzkov podľa individuálnej zmluvy o prenájme.

8. Akúkoľvek škodu na predmete prenájmu a/alebo v súvislosti s predmetom prenájmu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinností nájomcu, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi daňovým dokladom.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

1. Právny vzťah zo zmluvy o prenájme zaniká uplynutím dohodnutej doby prenájmu, dohodou zmluvných strán pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu, výpoveďou zmluvnej strany, odstúpením od zmluvy zmluvnou stranou, na základe ústnej výzvy prenajímateľa.

2. Nájomca je oprávnený vypovedať zmluvu o prenájme z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nadobúda účinnosť odovzdaním a prevzatím predmetu prenájmu prenajímateľom. Výpoveďou nie sú dotknuté nároky prenajímateľa voči nájomcovi podľa zmluvy o prenájme, podľa týchto zmluvných podmienok a podľa príslušných právnych predpisov.

3. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o prenájme z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nadobúda účinnosť odovzdaním a prevzatím predmetu prenájmu prenajímateľom. Výpoveďou nie sú dotknuté nároky prenajímateľa voči nájomcovi na náhradu škody.

4. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom ústnej výzvy aj bez odôvodnenia požadovať vrátenie predmetu prenájmu aj pred skončením dohodnutej doby prenájmu.

5. V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť vrátiť predmet prenájmu prenajímateľovi okamžite po ukončení účinnosti zmluvy o prenájme, je prenajímateľ oprávnený uplatniť voči nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € (slovom jedentisíc eur).

6. V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť vrátiť predmet prenájmu prenajímateľovi okamžite po ukončení účinnosti zmluvy o nájme, berie nájomca na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený uplatniť ochranu svojich práv aj podaním oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 zákona č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov a súčasne podaním návrhu príslušným orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky na zaradenie (pôvodne) predmetu zapožičania do výkonného pátrania, na jeho zaistenie a vydanie prenajímateľovi ako vlastníkovi.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia Občianskym zákonníkom, slovenským právnym poriadkom. Miestom, kde sa budú konať všetky rokovania, spojené s touto zmluvou, je sídlo prenajímateľa.

Nájomca uzatvorením zmluvy o prenájme súhlasí so všeobecnými podmienkami účinnými ku dňu podpisu zmluvy.

8. Zmluva o prenájme nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvy o prenájme oboma zmluvnými stranami.

9. Všetky ustanovenia týchto zmluvných podmienok a zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti, pričom ustanovenia zmluvných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami zmluvy o prenájme.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu o prenájme prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k zmluve svoje vlastnoručné podpisy.

11. Nájomca svojim podpisom zároveň vyhlasuje, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti motocyklistického športu, že je držiteľom platného vodičského preukazu s oprávnením viesť motorové vozidlo skupiny A, že disponuje odevom spĺňajúcim všetky požiadavky bezpečnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa jazdy, a že sa oboznámil s technickými parametrami rýchlostnej dráhy a zaväzuje sa vykonať prvé kolo jazdy s maximálnou rýchlosťou 90 km/h (tzv. skúšobná jazda), ktorou sa oboznámi s parametrami rýchlostnej dráhy a vlastnosťami jej povrchu.

12. Zmluva o prenájme je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

13. Aktuálne znenie VP je účinné od 01.05.2023